www.duo-ekspert.eu

Nasza oferta
 

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w skład, których wchodzą:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• opracowanie zakładowego planu kont,
• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
• prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT, 
• sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów, 
• sporządzanie sprawozdań finansowych, 
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
• zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
- pełną obsługę kadrowo-płacową
• sporządzanie umów o pracę,  zlecenia, dzieła sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych, 
• prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców, 
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika, 
• prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, 
• prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), 
• prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych, 
• prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, 
• sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych,
• sporządzanie zeznań rocznych pracowników,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).